wyjatkowyuczen

kl (orginal) lodz (orginal)

lodzkie (orginal)

ue (orginal)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

head title (orginal)

 

„Wyjątkowy Uczeń" to projekt dla blisko 10 000 uczniów łódzkich szkół podstawowych

Już od września 2013 roku uczniowie z najmłodszych klas szkół podstawowych skorzystają z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń", który koordynowany jest przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

„Wyjątkowy Uczeń" to projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych.
Miasto Łódź otrzymało, aż 7.948.649,85 zł na doposażenie 93 łódzkich szkół podstawowych, w tym 86 szkół ogólnodostępnych oraz 7 szkół kształcenia specjalnego. W szkołach tych zrealizowanych zostanie ponad 65 tysięcy godzin różnorodnych zajęć dla dzieci:

  • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i w pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia np. zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, językowe, wokalno-muzyczne, taneczne, sportowe, teatralne oraz plastyczne;
  • zajęć specjalistycznych np. gimnastyka wyrównawczo - kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy, a także zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Obligatoryjnie określony został wymiar godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć. I tak nie może być to mniej niż 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego.

Wsparcie jakie udzielone zostanie uczniom w ramach projektu ma celu nie tylko zmniejszenie ich trudności, ale także rozwój ich indywidualnego potencjału. Programem objęte zostaną w szczególności:

  • dzieci wyjątkowo uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania;
  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • dzieci niepełnosprawne;
  • dzieci z przewlekłymi chorobami;
  • dzieci mające trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych, a także w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

Kluczowe fakty dotyczące projektu:

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 - 31.07.2014
Okres realizacji zajęć dla uczniów: 09.2013 - 06.2014
Całkowita wartość projektu: 7.948.649,85 zł
Liczba placówek objętych wsparciem w ramach realizacji projektu: 93
Liczba uczniów i uczennic, którzy objęci zostaną wsparciem w ramach projektu: 9 758
Rodzaje zajęć i liczba godzin zaplanowanych w projekcie:
- dydaktyczno - wyrównawcze: 21 360 godz.;
- specjalistyczne: 31 020 godz.;
- rozwijające zainteresowania uczniów: 12 960 godz.

bottom title (orginal)


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

kontakt

O projekcie

Galeria

Z życia