Użytkowanie wieczyste

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi uprzejmie przypomina o wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) obowiązku dokonywania wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Nieuiszczenie opłaty rocznej w obowiązującym terminie powoduje naliczenie odsetek na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Wpłat należy dokonywać bez dodatkowego wezwania do 31 marca każdego roku (Urząd Miasta Łodzi nie wysyła już blankietów wpłat).

Numery rachunków bankowych w tym zakresie pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na ten temat na stronie internetowej Urzędu www.uml.lodz.pl (zakładka Sprawy wg kategorii):