Kontrakt socjalny – szkolenie pracowników MOPS w Łodzi

« powrót

Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi

Projekt Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi Łodzi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Całkowita wartość projektu wynosi 88 284,30 zł, z czego 70 094,00 zł na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe 18 190,30 zł stanowi wkład własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

„Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie"

Informacja o projekcie:

Projekt Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi realizowany jest w ramach Priorytetu 1, Działania 1.5 Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Przedsięwzięcie wdrażane jest w okresie od stycznia 2007 r. do maja 2007 r.

Projekt obejmuje działania skierowane do 200 pracowników socjalnych zatrudnionych w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pracujących z grupami szczególnego ryzyka. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie obsługi osób z grup szczególnego ryzyka poprzez zdobycie umiejętności wykorzystania w pracy socjalnej narzędzia jakim jest kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny wprowadzony został zapisem w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i jest nowym instrumentem stosowanym w działaniach ośrodków pomocy społecznej, mającym spowodować większą skuteczność udzielanej pomocy poprzez mobilizowanie osób i ich rodzin do podejmowania starań mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

Projekt zakłada realizację cyklu szkoleń składających się z wykładów, przedstawiających podstawy teoretyczne problemu (zastosowanie kontraktu, sposób wypełniania druku, teoria formułowania oceny rodziny, celów, zasady formułowania zadań, omówienie specyfiki poszczególnych klientów, prezentacja rozwiązań wobec klientów nie dotrzymujących postanowień kontraktu), warsztatów (warsztaty formułowania ocen, celów, procesu komunikacji negocjacji, indukowania procesu zmian w kliencie oraz zajęć treningowych (trening zdobytych umiejętności).

Proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy: od badania potrzeb, poprzez diagnozę do kształcenia konkretnych i trwałych umiejętności.

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149 tel. (042) 632-40-34, 632-40-69

 

Przydatne linki:

http://europa.eu/old-address.htm

http://www.efs.gov.pl/  

Miasta partnerskie