Świadczenia rodzinne

« powrótInformacja o świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym 01.11.2010 r. – 31.10.2011 r. oraz o terminach składania wniosków i wymaganych dokumentach >>>


Informujemy, że od 01.07.2009r obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego prowadzi Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45.


Od 04.08.2009 r. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne świadczeniobiorcy powinni dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego uwzględniające zarówno dochód jak i przychód członka rodziny, którego zaświadczenie dotyczy.

Zgodnie z art.3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.). okres zasiłkowy, który rozpoczął się w dniu 01.09.2008r. został przedłużony do dnia 31 października 2009r. Zmiana decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych nastąpi z urzędu.

Ustawą z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 50, poz. 301) wprowadzono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. ( t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) dotyczące zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Zgodnie z art.3 ustawy zmieniającej do dnia 31 grudnia 2011 r. w/w świadczenia przysługują po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego, co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706) od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.Druki wniosków oraz informacje dotyczące świadczeń rodzinnych można uzyskać w n/w punktach obsługi świadczeniobiorców. 

 • Łódź-Górna: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna al. Politechniki 32
  tel.: (042) 638 58 05 w pn, śr - pt w godzinach od 8 do 16, we wt w godz. od 9. do 17.
 • Łódź–Polesie: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B
  tel.: 638-52-96, w pn, śr -pt w godzinach od 8 do 16, we wt w godz. od 9. do 17.
 • Łódź–Widzew Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Widzew ul. Piłsudskiego 100
  tel.: 638-53-11, w pn, śr - pt w godzinach od 8 do 16, we wt w godz. od 9. do 17.
 • Łódź-Bałuty: Centrum Świadczeń Socjalnych ul. Urzędnicza 45
  tel.: 638-59-60 w pn, śr - pt w godz. od 8. do 16. oraz we wt w godz. od 9 do 17.
 • Łódź-Śródmieście: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Śródmieście ul. Piotrkowska 153
  tel.: (042) 638-57-07 w pn, śr - pt w godzinach od 8 do 16, we wt w godz. od 9. do 17.

Informujemy, że obowiązujące w okresie zasiłkowym 2009/2010 druki wniosków o świadczenia rodzinne dostępne na stronach internetowych:

 


Szczegółowe informacje będzie można uzyskać także telefonując pod numery telefonów:

 • (042) 638 59 60
 • (042) 638 59 66
 • (042) 638 59 72

 


Wnioski do pobrania

 czyste miasto