Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź

Rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - prezentacja

 

Informatory:

Informator - zespoły szkół ogólnokształcących

Informator - zespoły szkół ponadgimnazjalnych

Informator - licea ogólnokształcące

Informator - szkolnictwo zawodowe

Zarządzenie kuratora oświaty 4/2016

Zarządzenie kuratora oświaty 98/2015

Informacja o sprawdzianach kompetencji językowych>>>

 

Punktacja w szkołach:

rok szkolny 2015/2016

rok szkolny 2014/2015

 


 

Akty prawneUstawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Rozporządzenie MEN  z dnia 24 listopada  2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych   w postępowaniu  rekrutacyjnym… (Dz.U z 2015, poz.1942 Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 4/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz  składania dokumentów do klas pierwszych…

 

Rekrutacja elektroniczna


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzona zostanie  w formie elektronicznej

lodzkie.edu.com.pl


Logowanie do systemu - elektroniczne składanie wniosków

1 – 22 czerwca 2016 r. do godz.12.00


Zasady postępowania rekrutacyjnego
w roku szkolnym 2016/2017


1. Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie  3 szkół ponadgimnazjalnych z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych
2. Oferta szkół jest widoczna w systemie
3. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje  i składa 1 egzemplarz tylko w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru
4. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów

 

Harmonogram rekrutacji


1- 22 czerwca 2016 r.  do godz. 12.00 rejestracja kandydatów w systemie, dokonanie wyboru preferencji, składanie wniosków w wersji papierowej przez kandydatów  w szkole pierwszego wyboru

16 – 31 maja 2016 r. próby sprawności fizycznej (oddziały sportowe) lub sprawdzian kompetencji językowych (szkoły dwujęzyczne)

3 czerwca 2016 r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej lub kompetencji językowych

24 czerwca – 28 czerwca 2016 r.  do godz. 12.00 uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu (tylko w szkole pierwszego wyboru)

4 lipca 2016 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

4 lipca od godz. 12.00 – 6 lipca 2016 r.
Wydawanie przez szkoły zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do szkół zawodowych.

4 – 11 lipca 2016 r.
Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły zawodowej także zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu.

12 lipca 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc

 

Rekrutacja uzupełniająca


1. Przeprowadza się ją po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


2. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne miejsca.


12 – 14 lipca 2016 r.

Składanie wniosków w szkołach, które posiadają wolne miejsca

14 – 15 lipca  2016 r.
próby sprawności fizycznej (oddziały sportowe) lub sprawdzian kompetencji językowych (szkoły dwujęzyczne)

15 lipca 2016 r.
podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej lub kompetencji językowych

8 sierpnia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do godz. 12.00; Wydawanie przez szkoły zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do szkół zawodowych w rekrutacji uzupełniającej w godz. 12.00-15.00

9 – 11 sierpnia 2016 r.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły zawodowej także zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu.

12 sierpnia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc


LATA UBIEGŁE:

 

 

 

Oferta edukacyjna - zespoły szkół ponadgimnazjalnych

Oferta edukacyjna licea ogólnokształcące