Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychna rok szkolny 2013/2014

Wzorem lat ubiegłych, nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014 odbywać się będzie w formie elektronicznej..

1. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014
• Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.
• Elektroniczny nabór do przedszkoli obejmuje dzieci urodzone w latach 2007 - 2010, zamieszkałe w Łodzi.
• Elektroniczny nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje dzieci urodzone w latach 2007 - 2008, a także dzieci z rocznika 2006, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
• Elektronicznemu naborowi nie podlegają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie logują się w systemie tylko pobierają kartę zapisu (ze strony internetowej lub z przedszkola) wypełniają ją, podpisują i zanoszą do wybranej placówki.

2. Kryteria naboru.
• Dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.
• Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2013/2014

Dziecko w wieku 6 lat odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Dziecko w wieku 5 lat odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
Dziecko matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
Dziecko matek lub ojców samotnie je wychowujących****
Dziecko potrzebujące wydłużonej opieki przedszkolnej tj. zgłoszone do placówki na pobyt przynajmniej do godziny 16:00  
Dziecko z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki  
Dziecko kontynuujące edukację w placówce pierwszego wyboru 
Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru
Dziecko z Rodzinnego Domu Dziecka 
Dziecko starające się do placówki pierwszego wyboru w roku szkolnym 2012/2013, nieprzyjęte do niej z powodu braku miejsc
Dziecko zmieniające placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania 
Rodzeństwo dziecka zmieniającego placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania 
Dziecko repatriantów  

 

**** Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie sie; wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną, pannę, kawalera, chyba ze wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Osoby samotnie wychowujące dzieci podpisują w karcie zapisu dodatkowe oświadczenie.

3. Harmonogram

Zdarzenie  Data dla rodziców
Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej - informatora placówek biorących udział w elektronicznej rekrutacji.
Wprowadzanie podań do systemu przez Rodziców i placówki oświatowe oraz Organ Prowadzący. Potwierdzenie Kart Zapisu przez placówki pierwszego wyboru
 02.04.2013 godz. 8:00 - 30.04.2013 godz: 14:30
 Zamknięcie systemu dla Rodziców  30.04.2013
godz. 14:30
Udostępnienie rodzicom informacji - dzieci przyjęte do poszczególnych placówek, dzieci nie przyjęte, wykaz wolnych miejsc  31.05.2013 godz.17:00
 Rekrutacja uzupełniająca  03.06.2013 - 30.09.2013

 

2 kwietnia 2013 r. o godz. 8:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Karta Zapisu dla dzieci biorących udział w elektronicznym naborze, Karta zapisu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a także instrukcja wypełniania zgłoszenia w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do godz. 14:30 w dniu 30 kwietnia 2013 r.
• Rodzic, prawny opiekun dziecka ma prawo wybrać 3 placówki szeregując je według własnego priorytetu. Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki proszę zapoznać się
z przedstawianą ofertą.
• Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie ją przeczytać, uzupełnić (część danych należy wpisać odręcznie), podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

Uwaga !!!


Proszę bardzo dokładnie przeanalizować wprowadzane do systemu informacje ponieważ dane zawarte w Karcie Zapisu są podstawą do przygotowania umowy. Karta Zapisu stanowi integralną część umowy.


• Placówki będą przyjmować karty w terminie od 2 kwietnia 2013 r. godz. 9:30 do 30 kwietnia 2013 r. godz. 15:00.
• Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały problem
z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (pracownicy placówki wprowadzą dane z karty do systemu).
• Wyniki naboru zostaną Państwu udostępnione 31 maja 2013 r. o godz. 17:00 (strona internetowa, placówki prowadzące nabór).
• Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.
• Umowy będą podpisywane w terminie 3 czerwca 2013r. godz. 9:00 - 28 czerwca 2013r. godz. 16:00. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.


Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl//