Dofinansowanie na zakup podręczników

INFORMACJA

DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818) możliwość skorzystania z pomocy na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014 mają dzieci rozpoczynające naukę w:

 • klasach I - III i V szkoły podstawowej i klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, w tym: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz w: klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego lub klasie II albo VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

oraz uczniowie:

 • słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

 

Dofinansowanie mogą uzyskać:

1. uczniowie klas I szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie będzie wyższy niż 539 zł netto miesięcznie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych)

2. pozostali uprawnieni, wymienieni wyżej uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

3. uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 456 zł netto miesięcznie, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

4. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bez względu na kryterium dochodowe.

 

 Zasady otrzymania dofinansowania:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 • Wniosek (zawarty w załącznikach) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za poprzedni rok), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
 • W przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2011:
 • w przypadku dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie uwzględniające wysokość dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych od dochodu, wysokość należnego podatku, wystawione po dniu 01-01-2013 r.;

 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź rozliczają się na podstawie karty podatkowej;

 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości uzyskanych innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu;

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

 •  W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzaniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, gdzie dochód przekracza 456 zł. do wniosku zamiast zaświadczenia o dochodach należy dołączyć uzasadnienie.

Termin składania wniosków do szkół przez rodziców/ prawnych opiekunów uczniów, został określony zarządzeniem Nr 4700/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r. na dzień 9 września 2013 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników:

 • Po otrzymaniu listy uczniów, środki na dofinansowanie zakupu podręczników zostaną przekazane na rachunek bankowy szkoły.
 • Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko
  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka Szkolna".
 • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".
 • W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Maksymalne wartość dofinansowania może wynieść:

 

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- dla uczniów niepełnosprawnych: klas I-III szkoły podstawowej oraz  klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty,

- dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

 

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

- niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia ,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

- dla uczniów klasy V szkoły podstawowej,

- dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,

- dla uczniów niepełnosprawnych klas (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

 

 

do kwoty 325 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł.

- dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 350 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

- dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej,

- dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej,

do kwoty 390 zł

- dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

- dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

- dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty 445 zł

 

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników może nastąpić do wysokości poniesionego kosztu wynikającego z faktury bądź rachunku, lecz w wysokości nie wyższej, niż określone wyżej maksymalne kwoty dofinansowania. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu, zwrot kosztów nastąpi po złożeniu oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.

 

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna" nie jest elementem programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wypłacanej w formie stypendiów szkolnych, a zatem nie ma przeszkód formalnych, by w zakresie wspomnianego wyżej programu przekazać rodzicom środki finansowe na zakup dodatkowego wyposażenia szkolnego, innego niż podręczniki.

 

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zgłoszona dodatkowo liczba uczniów spoza kryterium dochodowego, nie może przekroczyć 5% wszystkich uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy do zakupu podręczników, z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnościami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie nr 4700/VI/13 z dnia 25 lipca 2013 roku Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014 >>>

 

WNIOSKI DO POBRANIA: