FAQ

Pytania dotyczące  budżetu obywatelskiego (BO) na 2015 rok i odpowiedzi na nie

 

Kwestie podstawowe

1. Co to jest BO?

To wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu na konkretne zadania zgłoszone przez mieszkańców Łodzi decydują - w głosowaniu - sami mieszkańcy.

2. Ile wynosi BO na 2015 r. i jak jest podzielony?

BO na 2015 rok wynosi 40 mln zł (po 6 mln zł na zadania lokalne dla każdej dzielnicy, oraz 10 mln zł na zadania ogólnomiejskie).

3. Kto może zgłaszać zadania do BO, w jaki sposób i kiedy?

Każdy mieszkaniec Łodzi może zgłosić zadanie do BO, na specjalnym formularzu, z załączoną listą z poparciem co najmniej 15 osób, innych niż autorzy propozycji, w okresie od 11 kwietnia do 28 maja 2014 r.

4. Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do BO?

Formularz zgłoszeniowy zadania można pobrać m.in. ze strony internetowej miasta www.uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/, ze strony www.budzet.dlalodzi.info, oraz na spotkaniach z mieszkańcami. Można go także otrzymać i oddać po wypełnieniu w Biurze ds. Partycypacji Społecznej (Piotrkowska 115), a także w punktach informacyjnych na Piotrkowskiej 104 i w byłych delegaturach.

5. Kiedy będzie głosowanie na zadania do BO i kto może brać w nim udział?

Głosowanie potrwa od 20 do 28 września 2014 r.

Na zadania ogólnomiejskie mogą głosować wszyscy mieszkańcy Łodzi, którzy ukończą najpóźniej 28 września 2014 r. 16 lat, a na zadania lokalne w danej dzielnicy - mieszkańcy z tej samej kategorii wiekowej zamieszkali w tej dzielnicy.


Na co zwrócić uwagę w bieżącej edycji BO

6. O czym należy pamiętać?

  • Tytuł zgłaszanego zadania może składać się z maksimum 15 wyrazów.
  • Skrócony opis zadania może składać się z maksimum 50 wyrazów.
  • Zadanie lokalne może mieć wartość do 6 mln zł, a ogólomiejskie do 10 mln zł, ale - zwłaszcza w przypadku tych „największych" wniosków - należy zwrócić uwagę na to, aby ich realizacja była możliwa w ciągu jednego roku.
  • Zgłoszone zadanie winno uwzględniać kryterium gospodarności. Nie powinno się np. najpierw kłaść nowej nawierzchni drogi, a w kolejnym roku rozkopywać ją, by wykonać planowane już wcześniej odwodnienie.

7. Czego należy unikać?

W treści propozycji zadania do budżetu obywatelskiego nie należy:

  • wskazywać realizatora zadania - osoby, organizacji albo firmy - a także lokalizacji związanej z takim podmiotem (bo musi on zazwyczaj zostać wyłoniony w konkursie albo przetargu); realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora (UMŁ), zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach publicznych pieniędzy,

 

  • określać sposobu realizacji zadania, np. poprzez wskazanie wyrobów określonego producenta albo usług określonego dostawcy (uwaga jak powyżej),
  • używać nazw ani znaków towarowych zastrzeżonych, o ile nie ma się do nich tytułu prawnego (bo jest to naruszenie prawa).

Inne pytania dotyczące BO

 

8. W jaki sposób uzyskać szczegółowe dane czy działka jest gminna?

Rodzaj własności działki można sprawdzić na mapie udostępnionej w Internecie przez Łódzki Ośrodek Geodezji (link m.in. na stronie www.uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/), skontaktować się z wyznaczonymi pracownikami UMŁ (lista na stronie www.uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/, można też sprawdzić zapisy w księgach wieczystych poszczególnych  nieruchomości w sądzie rejonowym.

9. Jakie inwestycje są możliwe jako jednoroczne?

Nie jest możliwe udzielenie krótkiej i jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Rozstrzygnięcie wymaga każdorazowo znajomości bliższych danych dotyczących konkretnej inwestycji i jej lokalizacji; każda inwestycja musi być indywidualnie rozpatrzona. Pomocą służą wyznaczeni pracownicy UMŁ.

10. Kwestia równości rejonów w podziale środków. Skąd taki podział?

Wyniknął on z rekomendacji Zespołu przygotowującego zasady budżetu obywatelskiego.

11. Dlaczego mogą głosować osoby niezameldowane w Łodzi?

Bycie mieszkańcem Łodzi nie musi się wiązać z zameldowaniem, a do udziału w konsultacjach dotyczących BO są uprawnieni, zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy Łodzi.

12. Dlaczego mieszkańcy mają o zadaniach do BO decydować bezpośrednio, a nie przez rady osiedli?

Idea budżetu obywatelskiego zakłada bezpośredni udział mieszkańców.

13. Czy można zgłosić zadanie do BO, które ma już wykonany projekt?

Tak.

14. Czy można z BO zrealizować boisko dla szkoły?

Tak. Pod warunkiem, że jest to prawnie możliwe na terenie, na którym ma powstać boisko, a samo zadanie spełnia także pozostałe wymogi dla projektów realizowanych
w ramach BO, jak choćby realizacja w ciągu jednego roku budżetowego.

15. Czy informacje o możliwości realizacji zadania będą dostępne w jednym miejscu?

Informacje takie będą, w głównej mierze, dostępne w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, jednak w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej może zaistnieć potrzeba przekierowania zapytania do wyznaczonej osoby z merytorycznej komórki.

16. Skąd wziąć formularze zgłoszeniowe zadania do BO, kto może pomóc? 

Można pobrać plik formularza ze strony internetowej UMŁ (zakładka „Budżet obywatelski"), BIP, Portalu ,,Łódź Aktywnych Obywateli", www.budzet.dlalodzi.info,
a formularze papierowe otrzymać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, w punktach informacyjnych UMŁ m.in. w byłych delegaturach, a także na spotkaniach z mieszkańcami. Pomoc można otrzymać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej,
w komórkach merytorycznych UMŁ u wskazanych osób, których lista znajdzie się na podstronie BO, a od 5 maja br. w siedzibie byłego „Prexera" przy ul. Pomorskiej 39, gdzie punkt konsultacyjno-doradczy poprowadzi stowarzyszenie „Topografie".

17. Czy można realizować zadania BO w etapach, kiedy całość zadania obejmuje np. 3 części odrębne, jednoroczne?

Tak, jeśli każdy etap stanowi odrębną całość i jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, z wyjątkiem podanym w pytaniu 18.

18. Czy można złożyć propozycję zadania, które będzie obejmowało stworzenie projektu ulicy?

Nie. Samo przygotowanie projektu nie kończy zadania, a nie ma gwarancji, że w kolejnym roku projekt będzie realizowany z BO.

19. Czy można poprzeć (podpisać) więcej niż jedną propozycję zadania do BO?

Tak.

20. Czy trzeba być łodzianinem, aby zgłosić zadanie i głosować na BO?

Tak, trzeba być mieszkańcem Łodzi.

21. Czy ten sam projekt może być złożony przez kilka grup?

Może tak się zdarzyć; wówczas zarówno autorzy jak i merytoryczne komórki UMŁ mogą wystąpić o odbycie spotkania wszystkich zgłaszających te projekty w celu uzgodnienia wspólnego rozwiązania. Spotkania takie mają się odbywać od 10 do 20 czerwca br.  

22. Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Na uzupełnianie wniosku jest czas w fazie jego formalnej i merytorycznej analizy.

23. Jak szczegółowy ma być kosztorys?

Mieszkańcy mają przygotować koszty szacunkowe zadania a nie kosztorys. Mogą w tym pomóc urzędnicy (LISTA), osoby pełniące dyżury w Punkcie Konsultacyjno-doradczym (od 5 maja br. w siedzibie byłego „Prexera" przy ul. Pomorskiej 39). Będą też przygotowane przykładowe koszty szacunkowe.

24. Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych UMŁ.

25. Co się dzieje gdy koszty szacunkowe są źle opracowane - zawyżone/zaniżone?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy zadania zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

26. Czy wkład własny do zgłoszonego zadania albo z zewnątrz jest dopuszczalny?

Nie.

27. Na czym będzie polegała weryfikacja kart  do głosowania?

M.in. na sprawdzeniu czy dana osoba nie głosowała wielokrotnie na dany rodzaj zadania. W takim przypadku jej głosy oddane na te zadania zostaną unieważnione.

28. Głosowanie jest jawne, tajne?

Jawne.

29. Czy jest określony próg frekwencji?

Nie.

30. Czy stowarzyszenie może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować?

Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy - osoby fizyczne. Mogą to być także osoby należące do stowarzyszenia.

31. Czy środki na dane zadanie BO są osobnym zadaniem (pozycją) w budżecie?

Zadania BO stanowią odrębne pozycje w budżecie miasta.

32. Czy zgłaszający zadanie może kontrolować  proces realizacji zadania?

Tak. Może choćby śledzić realizację zadania poprzez sprawozdania zamieszczane na stronie BO, a także kontaktować się bezpośrednio z urzędnikami (LISTA).

33. Co będzie gdy wygrają dwa projekty dotyczące tego samego terenu? 

W przypadku pojawienia się dwóch projektów dotyczących tej samej działki, już na etapie zgłaszania potrzebne będzie podjęcie rozmów z autorami obu propozycji i wypracowanie kompromisu. Jeśli nie będzie to możliwe, realizowany będzie tylko ten wniosek, który uzyska więcej głosów.

34. Czy każde z osiedli może liczyć na jakąś określoną pulę pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego?

Nie. Środki są przeznaczone na zadania lokalne, ale w ramach danego rejonu (dzielnicy) a nie osiedla.

35. Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty?

Nie ma takiej potrzeby; wystarczy informacja o posiadaniu projektów wykonawczych.

36. Czy inwestycje proponowane w zadaniu do budżetu obywatelskiego mogą być łączone i np. uwzględniać położenie chodników, wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi i poprowadzenie linii energetycznej?

Tak, w ramach dopuszczalnych maksymalnych kwot.

37. Jak przygotować szacunkowe koszty? Kto może pomóc w oszacowaniu kosztów zadania?

Doradcy ze stowarzyszenia „Topografie" w punkcie konsultacyjno-doradczym specjalnie przewidzianym dla tego celu, urzędnicy wyznaczeni ds. BO we właściwych dla poszczególnych zadań komórkach organizacyjnej UMŁ.

38. Czy da się wykonać projekt chodnika i zrealizować taką inwestycję w ciągu jednego roku?

To zależy od długości chodnika oraz jego lokalizacji. Odpowiedź wymaga indywidualnego przeanalizowania sprawy w oparciu o większą liczbę danych.

39. Czy zadanie lokalne mogą poprzeć na etapie zgłaszania propozycji także mieszkańcy innych rejonów?

Tak.

40. Kto sporządza projekt inwestycji zadania zgłoszonego przez mieszkańców?

Firma wyłoniona w przetargu lub bezprzetargowo (w zależności od kosztów inwestycji).

41. Co się stanie w sytuacji, gdy propozycje zadań wybrane w głosowaniu okażą się bardziej kosztowne w realizacji? Czy Miasto odstąpi wtedy od ich realizacji?

Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pochodzi ze środków Miasta i nie podlega zwiększeniu. W związku z powyższym należy w taki sposób oszacować koszty realizacji danego zadania, aby nie doszło do sytuacji opisanej w zapytaniu. Jeśli w trakcie realizacji zadania okaże się, że kosztuje ono mniej, pozostałe środki nie mogą być przeznaczane na dodatkowe elementy projektu i wracają do budżetu.

42. Kto ponosi koszty związane z opracowaniem kosztorysu pod konkretne zadanie zaproponowane przez mieszkańców?

Jego realizator w ramach ogólnych kosztów zadania.

43. Jak realnie oszacować koszty budowy boiska przyszkolnego, jeśli nie jest się specjalistą z tej branży?

Należy skorzystać z pomocy osób z Wydziału Edukacji wyznaczonych ds. BO.

44. Czy miasto przygotowało spis szacunkowych kosztów inwestycji, które są często realizowane w mieście, np. koszt budowy 1 km ścieżki rowerowej?

Tak. Informacja dostępna jest na stronach internetowych dotyczących BO.

45. Czy Urząd Miasta Łodzi podejmując się realizacji budżetu obywatelskiego wskazuje nam na tereny, które należą do miasta jako te, które można zagospodarować?

Nie. Udostępnia natomiast mapę z lokalizacją terenów pozwalającą na wstępną weryfikację statusu danej działki oraz daje możliwość skorzystania z pomocy wyznaczonych urzędników, których lista jest dostępna na podstronie internetowej budżetu obywatelskiego.

46. Jeśli pomysł na konkretne zadanie poprze więcej niż 15 osób, to czy ma on większe szansę na pozytywną ocenę?

Nie. Ostateczny wynik zależy od poparcia uzyskanego przez zadanie w głosowaniu.

47. W której dzielnicy można głosować na projekty lokalne? Czy w dzielnicy miejsca zamieszkania, czy zameldowania?

Zamieszkania.

48. Czy można głosować na projekty tylko ze swojej dzielnicy?

Tak.

49. Czy wszystkie projekty, które przeszły pozytywną weryfikację i dotyczą jednej dzielnicy a ich budżety łącznie zamykają się w kwocie 6 mln, otrzymają dofinansowanie?

Tak.

50. W jaki sposób będzie się weryfikować ilość oddanych przez jedną osobę głosów na konkretne zadania? Czy weryfikacja będzie odbywać się przez PESEL czy przez adres zameldowania?

Zastosowane zostanie rozwiązanie oparte na weryfikacji z wykorzystaniem numeru PESEL.

51. Jak będzie wyglądało głosowanie na projekty w internecie?

Mieszkańcy będą mogli wypełnić karty interaktywne do głosowania dostępne na stronie UMŁ.

52. Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania. Szczegółowy sposób ustalania zadań, które będą zrealizowane określony jest w zasadach BO w mieście Łodzi.

53. Kto się zajmuje wykonaniem projektu, który uzyskał największa liczbę głosów i czy zostaje ogłoszony przetarg na realizację?

Realizator zadania, tj. właściwa komórka organizacyjna UMŁ, która też odpowiada, jeśli zachodzi taka potrzeba, za przetarg lub inny tryb, wybrany w zależności od charakteru zadania.